9 i 10 listopada 2019 r., na terenie Centrum Targowego „Chemobudowa-Kraków” przy ul. Klimeckiego 14 w pawilonie targowym A, swoj? ofert? prezentowa? b?dzie ponad 140 wystawców – hurtowni, rzemie?lników, jubilerów, z?otników i artystów.

Wjazd na targi od ulicy Dekerta (przecznica z Klimeckiego). Targi czynne s? w godz. 10:00-18:00.

Pi?kna bi?uteria, niezwyk?e minera?y, kamienie szlachetne, wyj?tkowe wyroby jubilerskie, kolczyki, bransolety, pier?cionki, naszyjniki, korale oraz pó?produkty do tworzenia bi?uterii – to i wi?cej znale?? b?dzie mo?na na naszej gie?dzie.

Wystawa specjalna – „Bursztynowe skarby” prezentuj?ca okazy bursztynu z kolekcji Jacka Szczerby z Krakowa. Na wystawie b?dzie mo?na zobaczy? bry?y o masie do nawet 600 gramów. W ich wn?trzach zatopione s? fragmenty ro?lin i zwierz?t sprzed 35 milionów lat, a jednymi z najciekawszych eksponatów b?d? inkluzje kawa?ka skóry ssaka czy parocentymetrowe owady. Drobne eksponaty b?d? prezentowane pod szk?ami powi?kszaj?cymi i na fotografiach.

Geolandia – miejsce stworzone z my?l? o dzieciach. Pod profesjonaln? opiek? pedagogiczn? najm?odsi b?d? uczy? si? rysowa? minera?y, poszukaj? cennych „skarbów” w piaskownicach czy stworz? modele skamienia?o?ci. Rodzice w tym czasie b?d? mogli spokojnie zwiedza? targi.

Ci?cie agatów – przed wej?ciem na targi zlokalizowany b?dzie punkt, w którym b?dzie mo?na kupi? i przeci?? na pile diamentowej surowy agat. Po przeci?ciu ka?dy z nas zobaczy po raz pierwszy przepi?kne agatowe wn?trze skrywane przez 250 milionów lat. Mo?na równie? przynie?? i przeci?? w?asny kawa?ek ska?y!

Nauka p?ukania z?ota – miejsce stworzone z my?l? o najm?odszych, ale gor?czce z?ota ulegaj? wszyscy, niezale?nie od wieku. Zapraszamy dzieci, m?odzie?, rodziców i dziadków do prze?ycia przygody rodem z Dzikiego Zachodu.

SOBOTA

  • Godz. 12.00: Pokaz sztuki jubilerskiej, prezentacja sztuki r?cznego wykonywania bi?uterii – techniki z?otnicze od zawsze by?y strze?onymi tajemnicami ka?dego mistrza tego fachu, za ka?dym wyrobem kry?a si? perfekcyjna znajomo?? rzemios?a, zdolno?ci artystyczne oraz indywidualne podej?cie z?otnika. Obecnie rynek zdominowa?y ozdoby wykonywane masowo, a r?cznie robiona bi?uteria jest rzadko?ci?. Krakowska pracownia jubilerska Arlekin wykona pokaz w oparciu o tradycyjne techniki z?otnicze, takie jak topienie, walcowanie, wycinanie, pi?owanie, grawerowanie oraz oprawa kamieni.
  • Godz. 14.00: „Minera?y masywu Mont Blanc, Francja”. Kryszta?y kwarcu, góry i lodowce, czyli fotorelacja z geologicznej wizyty w najwy?szych partiach Alp. Prelekcj? poprowadzi Krzysztof Dembicz.
  • Godz. 16.00: „Diamenty – dlaczego s? tak cenne?” Dowiemy si?, gdzie wydobywa si? diamenty, jak si? je szlifuje oraz od czego zale?y ich cena. Wyk?ad poprowadzi dr Marek ?odzi?ski.

NIEDZIELA

  • Godz. 11.00: Pokaz sztuki jubilerskiej, prezentacja sztuki r?cznego wykonywania bi?uterii (patrz: sobotnie atrakcje).
  • Godz. 13.00: „Minera?y masywu Mont Blanc, Francja” (patrz: sobotnie atrakcje).
  • Godz. 15.00: „Diamenty – dlaczego s? tak cenne?” (patrz: sobotnie atrakcje).

Na wszystkie atrakcje z biletem wst?p wolny.

 

Bilety

  • normalny 14 z?
  • ulgowy (dla osób poni?ej 18. roku ?ycia i emerytów) 10 z?
  • bilet rodzinny (dwoje opiekunów i dowolna ilo?? dzieci) 33 z?
  • dzieci z zorganizowanych grup szkolnych (opiekunowie gratis) 4 z?

 

Dla zwiedzaj?cych i wystawców udost?pniony jest darmowy parking na 400 samochodów tu? obok pawilonu A.

Na terenie targów znajduje si? centrum gastronomiczne. W odleg?o?ci 50 metrów od targów znajduje si? restauracja i Hotel Alf**.